માંહે જીલહિઝઝા નો ચાંદ દેખાયો

આજે માંહે જીલહિઝઝા નો ચાંદ ની શરઈ ગવાહી આવી ગઈ હોવાથી ઈદ ઉલ અદહા તારીખ ૧૨ મી ઑગસ્ટ ના સોમવારના રોજ મનાવવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*