ખુશ ખબર

મહાસાગર ફાઉન્ડેશન તરફથી Competitive Exam માટેના વર્ગને રૂપિયા ૪,૫૦,૦૦૦ નો ખર્ચ કરી અદ્યતન બનાવી ડિજિટલ સ્માર્ટ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક કાર્યની શરૂઆત કરેલ છે. એમ મહાસાગર ફોઉન્ડેશન ના પ્રમુખ દિલાવરભાઈ બચ્ચા એક યાદી માં જણાવે છે. 

CLICK HERE FOR VIDEO CLIP 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*