પાદરમાં સ્ટ્રીટ લાઈટો તથા થાંભલા તથા ગામના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર ને રંગ રોગન કરાવવાનો ખર્ચ ની વિગત

mustak 001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*