1 2 3 7

ટંકારીઆ માં રમઝાનની રોનક દિવસે દિવસે તેની ચરમ સીમા પર પહોંચવા આવી છે. ટંકારીયાના પાદરમાં ઇફ્તારી પહેલા નઝારો હવે બદલાઈ ગયો છે. આજકાલ હલીમ, પાયા, ખમણ, ચણા-બટાટા, ચિકન તંદુરી કે જેને આગ પર શેકવામાં આવે છે આ આઇટમોને ઇફ્તારી પહેલા ઘરે પારસલ માં લઇ જઈ લોકો ઇફ્તારીનો થાળ સજાવી ઇફ્તારી કરે છે. હવે પછી રમઝાન માસ દરમ્યાનનો ગામનો મોડી રાત્રિનો નજારો ટૂંક સમયમાં મુકવામાં આવશે.

Ramadan in Tankaria is always special. From the blessed environments in Masajids to beautiful decorations all across the village to food & Ramadan traffic. everything is special around this time of the year in Tankaria. Here, please find some beautiful pics of Bazaar in Tankaria.

click here for video…IMG_5267

1 2 3 7