આજ રોજ ટંકારીઆ માં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુપેરે જરવાઈ રહે એ હેતુસર આજ રોજ ટંકારીઆ ખાતે 100 મી બટાલિયન ની ફ્લેગ માર્ચ યોજાયી હતી. 

20160722_144703

001

20160722_144708 20160722_144728 20160722_144735 20160722_144746 20160722_144752 20160722_144758 20160722_144844 20160722_144850 20160722_145009 20160722_145015

Aishah bhen godiwala mother of Marhum Gulam K P Ghodiwala passed away in India. Inna lillahe Wainna Ilayhe Rajeun. Namaz e Janazah at 3pm at Hasham Shah Cemetery.

For England, Sitting at 17 Bala close Blackburn BB1 8JA.

May Allah SWT grant her a place in Jannat ul Firdaus. Aameen.