Election 2024

ગામ ટંકારીઆનું લોકસભા ૨૦૨૪ ના મતદાનનું સરવયયું

વોર્ડ નં.  કુલ મતદાર થયેલ મતદાન
૧૦૧         ૧૧૧૯        ૫૫૦
૧૦૨          ૧૧૨૮      ૪૭૧
૧૦૩         ૧૧૦૮       ૪૯૯
૧૦૪         ૧૦૭૦      ૫૯૨
૧૦૫         ૧૨૩૬      ૬૦૧
૧૦૬         ૧૦૨૫      ૪૯૮
૧૦૭          ૧૧૦૯     ૫૫૯
૧૦૮          ૧૧૨૮       ૫૭૫

કુલ ૮૯૨૩ માંથી ૪૩૪૫
કુલ મતદાન ટકાવારી ૪૮.૬૯%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*