ઈદ મુબારક

માંહે રમઝાન મુબારક નો પવિત્ર મહિનો આજે અલ્લાહના ફઝલો કરમથી સારી રીતે સંપન્ન થયો. અલ્લાહ પાક આપણા તમામના રોઝા તથા ઝિક્ર, દરૂદો સલામ, સખાવત, નેકીઓ તેની બારગાહમાં કાબુલ ફરમાવે અને અલ્લાહ પાક તેના હબીબ ના સદકામાં આવતી રમઝાન પણ તંદુરસ્તી સાથે નસીબ ફરમાવે. આજે “ઈદ ઉલ ફિત્ર” ના ખુશીના મૌકા પર તમામને ઈદ ની ખુબ ખુબ મુબારકબાદી………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*