માહે શવ્વાલના ચાંદ વિશે

માહે શવ્વાલનો નો ચાંદ આજરોજ દેખાયો નથી અને કોઈ પણ જગ્યાએથી ચાંદ દેખાયાની શરઈ ગવાહી મળી ના હોવાથી તારીખ ૧૧/૦૪/૨૪ ને ગુરુવારે માહે શવ્વાલ હિજરી ૧૪૪૫ નો પહેલો ચાંદ ગણવામાં આવશે. એટલે કે ઈદ ઉલ ફિત્ર ૧૧/૪/૨૪ ને ગુરુવારના રોજ મનાવવામાં આવશે. ઇન્શા અલ્લાહ…

The moon of the month of Shawwal has not sighted today and since there is no evidence of the sighting of the moon from anywhere, the date 11/04/24 will be considered as the first moon of the month of Shawwal Hijri 1445 on Thursday. That means Eid ul Fitr  will be celebrated on date 11/4/24 Thursday. Insha Allah….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*