જૂની-પુરાણી દસ્તાવેજી યાદો

ભરૂચ તાલુકા લોકલ બોર્ડ માટે તા. ૨૩ નવેમ્બર ૧૯૨૭ અને જિલ્લા લોકલ બોર્ડ માટે તા. ૨૮ નવેમ્બર ૧૯૨૭ ના રોજ ની ચૂંટણી વખતે તા. ૨૨ ઓગસ્ટ ૧૯૨૭ ના રોજ બહાર પડેલ મતદાર યાદી.
આશા છે કે, આ  એન્ટિક દસ્તાવેજોનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*