દિલી આભાર દર્શન

ઝુબેર સડથલાવાલા કે જે ભાઈ થોડા સમયથી મોટી બીમારીના શિકાર બન્યા હતા. પ્રથમ તે ભાઈને પેટના આંતરડામાં પ્રોબ્લેમ ઉભો થયો અને ત્યારે આપણે આ માધ્યમથી તેમના પેટના ઓપરેશન માટે મદદ ની અપીલ કરી હતી અને આપ સખીદાતાઓની મદદથી તેમનું આંતરડાનું ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક પાર પડ્યું. ત્યારબાદ આજ ભાઈને થોડા સમય પછી ઝડબાનું કેન્સર ડિટેકટ થયું હતું. આ ગંભીર બીમારીને સાજી કરવા માટે તેને ઝડબાની શસ્ત્રક્રિયા કરવાની થતી હોય ફરીથી આ બીમારીની સારવાર અર્થે આપ લોકોને મદદની અપીલ આ માધ્યમથી કરવામાં આવી હતી અને અલહમદુલીલ્લાહ આપ લોકોની મદદથી આ ભાઈની તમામ શસ્ત્રક્રિયા સારી રીતે પાર પડી ગઈ હતી. હાલમાં તે ભાઈ હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થઈને પોતાના ઘરે આવી ગયો છે. આ ભાઈ હર્ષના આંસુ સાથે આપ તમામ સખીદાતાઓનો આભાર વ્યક્ત કરતા થાકતો નથી. અલ્લાહ તબારક વ ત’આલા આપ તમામ સખીદાતાઓની સખાવત કબૂલ ફરમાવી તેનો બદલો બંને જહાંનોમાં અર્પે અને તમામને તંદુરસ્તીની અઝીમ ને’મત અતા કરે. આમીન……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*