ટંકારીઆ: ઇતિહાસની રોશનીમાં પુસ્તક અંગેની જાહેરાત.

આ પુસ્તકની કુટુંબ દીઠ એક કોપી લગભગ આખા ટંકારીઆ ગામમાં પહોંચાડવામાં આવી છે. વિદેશમાં પણ ટંકારવીઓ મારફત આ પુસ્તકની કેટલીક કોપી પહોંચી છે. આમ છતાં અત્યાર સુધી જે કુટુંબને આ પુસ્તક મળ્યું ના હોય, એવા ટંકારીઆ ગામમાં રહેતા લોકો જેઓ આ પુસ્તક મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેઓ મારી પાસેથી આ પુસ્તક મેળવી શકે છે. અથવા મને મારા WhatsApp No. +919624039171 પર પોતાનું આખું નામ અને સ્ટ્રીટનું નામ લખી મોકલશો તો આપના ઘરે આ પુસ્તક પહોંચાડવામાં આવશે.

ટંકારીઆ ગામની બહાર રહેતા અને વિદેશમાં રહેતા ટંકારવીઓ તેમના ટંકારીઆમાં રહેતા સગા સંબંધીઓ, મિત્રો મારફતે આ પુસ્તક મારી પાસેથી મેળવી શકે છે. હવે મારી પાસે જૂજ કોપી બાકી છે. 

નાસીરહુસેન લોટીયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*