દુઆ ની દરખાસ્ત

આપણા ગામના શહેનાઝ ઇલ્યાસ લારીયા હાલમાં હોસ્પિટલમાં કોમામાં છે. તો તેમના સ્વજનોએ તેમની શિફા માટે દુઆ ની અપીલ કરી છે. તો આપ તમામ તેમના માટે અલ્લાહ પાસે ખાસ દુઆ ફરમાવશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*