ઉનાળાનો બપોર

ગરમી ની ઋતુ બરાબર જામી છે. એક તરફ રમઝાન શરીફ અને બપોરે બળબળતી ગરમી. લોકો ઝોહરની નમાજ અદા કરીને પોતપોતાના રહેઠાણોમાં પહોંચી જાય છે. પાદર અને મુખ્યબજાર એકદમ સૂના સૂના ભાસે છે. થોડીક તસ્વીર ક્લિક કરવાનો મોકો મળતા આપની સેવામાં રજુ કરું છું.

The season of heat is well established. On one hand, Ramadan Sharif and intense heat in the afternoon. People reach their respective residences after performing Zohar prayer. The padar and the main bazaar are quite sleepy. After getting a chance to click some pictures, I present them at your service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*