ટંકારીઆનું ગૌરવ

WBVF દ્વારા કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે કોમર્સ ચેમ્પિયનશિપ પ્રોગ્રામ હેઠળ સી. એ. બનાવવા માટેના વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં WBVF ના ૧૩ વિદ્યાર્થીઓએ સી.એ. ફાઉન્ડેશનમાં સફળતા મેળવી છે. જેમાં વસ્તા તલ્હા પણ આ ૧૩ સફળ વિદ્યાર્થીઓમાંનો એક છે. માયટંકારીઆ વેબ ટીમ તલ્હાને અભિનંદન પાઠવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*