ગઝલકાર હારુન પટેલ [વાંતરસ-કોઠી] અલ્લાહની રહેમતમાં પહોંચી ગયા

મૂળ ગામ વાંતરસ-કોઠી ના રહેવાસી અને વર્ષો પહેલા ઇંગ્લેન્ડ માં બોલ્ટનમાં વસવાટ કરતા ગઝલકાર હારુન પટેલ [મર્હુમ ભરૃચી ઇકબાલના સગા મામા] અલ્લાહની રહેમતમાં પોઢી ગયા છે. ઇન્ના લીલ્લાહે વઇન્ના ઈલાય્હે રાજેઉન. અલ્લાહ પાક તેમની બાલ બાલ મગફિરત ફરમાવે અને એમને જન્નતુલ ફિરદૌશ માં ઉચ્ચ જગા અર્પણ કરે. આમીન..
તું કોઈ ફૂલ છે કે નહિ, જાણતો નથી
હું તો તને મળીને, સુવાસિત થઇ ગયો
મહેમાન કવિઓની કદર કરતાં કરતાં, મુકામી શાયરોનું સન્માન સાચવતાં અને અવારનવાર ગીત – ગઝલોની મહેફિલો સજાવી કવિ મિત્રોની સોબતમાં બેસતાં, હારૂનમાંમાને શાયરોના સંગમાં ગઝલોની મહેક મળી હતી, અને તેઓ પોતે પણ ગઝલ લખતા થઇ ગયા હતા. તેમને લખેલ ‘તરસ એક દરિયાની’ ગઝલ સંગ્રહ ઘણો ફેમસ થઇ ગયો હતો. અલ્લાહપાક તેમને કરવત કરવત જન્નત અતા કરે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*