ટંકારિયામાં ૫૫.૩૫% મતદાન નોંધાયું

વિધાનસભાની પ્રથમ ચરણની ચૂંટણી આજરોજ સંપન્ન થઇ. જેમાં ટંકારીઆ ગામમાં કુલ ૫૫.૩૫% મતદાન નોંધાયું હતું. મતદાન એકદમ શાંતિ પૂર્વક સંપન્ન થયું હતું. ચૂંટણી કમિશ્નર દ્વારા જડબેસલાક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ગામના તમામ વયના લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમાં પ્રથમ વખત મતદાન કરનાર નવયુવાન ભાઈ બહેનોએ ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કર્યું હતું.

વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૨
ટંકારીઆ ગામનું મતદાનનું સરવૈયું
વોર્ડ ૧ – કન્યાશાળા મુખ્ય – ૬૦૯ મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૧૨૯                                             ૫૩.૯૪%
વોર્ડ ૨ – કુમારશાળા મુખ્ય – ૫૪૮ મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૧૦૫                                            ૪૯.૫૯%      
વોર્ડ ૩ – પ્રાથમિક બ્રાન્ચ કન્યા શાળા પશ્ચિમ – 647 મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૦૮૩              ૫૯.૭૪%
વોર્ડ ૪ – પ્રાથમિક બ્રાન્ચ કન્યા શાળા પૂર્વ – 571 મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૦૪૫                    ૫૪.૬૪%
વોર્ડ ૫ – હાઈસ્કૂલ પૂર્વ રૂમ નંબર નંબર ૬ – ૬૮૩ મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૨૦૯                  ૫૬.૪૯%
વોર્ડ ૬ – હાઈસ્કૂલ પૂર્વ રૂમ નંબર નંબર ૭ – 522 મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૦૧૪                  ૫૧.૪૭%
વોર્ડ ૭ – હાઈસ્કૂલ સ્ટાફ રૂમ – ૬૪૮ મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૧૦૦                                      ૫૮.૯૦%
વોર્ડ ૮ – હાઈસ્કૂલ પૂર્વ રૂમ નંબર ૮ – ૬૪૩ મતદાન થયું કુલ મતદારો ૧૧૧૯                            ૫૭.૪૬%

ગામના કુલ મતદારો ૮૮૦૪
મતદાન થયું ૪૮૭૧
કુલ મતદાનની ટકાવારી ૫૫.૩૨%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*