ટંકારિયામાં રહેમતનો વરસાદ થઇ રહ્યો છે

ઘનઘોર કાળાડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા છે અને રહેમતની વર્ષા થઇ રહી છે.

Heavy black clouds are overcast and a shower of mercy is falling in Tankaria.
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*