હજ ટ્રેનિંગ કેમ્પ યોજાયો

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યાહ માં ચાલુ વર્ષે હજમાં જનારા હાજીઓ નો હજ દરમ્યાન હજના અરકાનો સારી રીતે કરી શકે અને હજ તથા ઉમરાહ ના સહી તરીકાઓ ની વિસ્તૃત માહિતી નામાંકિત આલીમ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*