ટંકારીઆ ગામનો રમઝાન મહિનાનો રાત્રિનો નજારો

Night view of the village of Tankaria during the month of Ramadan

1 Comment on “ટંકારીઆ ગામનો રમઝાન મહિનાનો રાત્રિનો નજારો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*