ધોરણ ૮ ના વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભ યોજાયો

ટંકારીઆ ગામની કુમારશાળા [મુખ્ય] માં આજે ધોરણ ૮ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભ રાખવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*