હાસમપીર દાદાનો સંદલ યોજાયો

ટંકારીઆ ની સર ઝમીં પર આરામ ફરમાવી રહેલા પીર હાસમશાહ [રહ.] નો વાર્ષિક સંદલ શરીફનો પ્રોગ્રામ ગઈકાલે રાત્રે ઈશાની નમાજ બાદ યોજાયો હતો. જેમાં નાત શરીફ, સલાતો સલામ તથા ઝિક્ર નો પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો. અને ડેલાવાળા નવયુવાનો દ્વારા ન્યાજ પણ રાખવામાં આવી હતી. અકીદતમંદોએ વિશાળ સંખ્યામાં હાજરી આપી ફૈઝયાબ થયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*