ટંકારીઆ નું ગૌરવ વધાર્યું

ટંકારીઆ ગામની સાયન્સ ની વિદ્યાર્થીની નામે પટેલ ફરહીન સલીમઅલ્તાફ [ગુજિયા] કે જે વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે વી.પી. & આર.પી.ટી.પી. સાયન્સ કોલેજ માં બી.એસ.સી. [કેમિસ્ટ્રી] ના ત્રીજા વર્ષ માં અભ્યાસ કરતી હતી. જેને છેલ્લા વર્ષમાં શ્રીમતી કમલાબેન ચંદુલાલ દેસાઈ તથા ડો. કનુભાઈ ચુનીભાઈ દેસાઈ આમ બે (૨) ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ટંકારીઆ ગામનું તથા ભરૂચ જિલ્લાનું અને વહોરા પટેલ સમાજ નું ગૌરવ વધાર્યું છે. તેમને સમગ્ર કોલેજમાં ઉચ્ચતમ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેમને કેમિસ્ટ્રીમાં ૬૬૦ માંથી ૫૬૩ ગુણ મેળવ્યા હતા.

4 Comments on “ટંકારીઆ નું ગૌરવ વધાર્યું

  1. Congratulations Farheen,
    Stay blessed
    The land of Tankaria has given many gems which have illuminated the name of Tankaria with their brilliance. This tradition will continue forever.

  2. Mashaallah…my heartily congratulations to Our daughter Farheen..May Allah the almighty fulfil her all future dreams ..Aameen..

  3. My heartfelt and warm congratulations to Farheen Patel for achieving fabulous and brilliant Gold Medals from a prestigious university Vallabh Vidyanagar ;Gujarat for getting a distinctive degree in B Sc.(Chemistry). We the Tankarvis are proud of you and pray for brilliant success in all walks of your life in future.Well done Fahreen!!! May Allah Almighty bless you and make your life easy and smoothly running.My Salam to you and your parents. All the best for you..Salam from Ismail Saheb Khunawala;London.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*