શુક્રિયા જઝાકલ્લાહ

ઝાહેદા મુસ્તુફા લારીયાના પુત્ર માટે મદદની અપીલ કરવામાં આવી હતી તેમની પૂરતી રકમ થઇ ગઈ હોય હવે મદદ મોકલવી નહિ. આ કામ માટે મદદ કરનાર તમામ સખીદાતાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરી દુઆ ગુજારીએ છીએ કે અલ્લાહ આપની સખાવતોને કબૂલ કરી તેનો બદલો બંને જહાન માં આપે. આમીન.

Help was appealed for the son of Zaheda Mustafa Laria. She received enough money, don’t send help now. We express our heartfelt gratitude to all the benefactors who helped her in critical time and pray that Allah will accept your charity and reward you in both worlds. Ameen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*