માંહે રબીઉલ અવ્વલ મુબારક

માંહે રબીઉલ અવ્વલ નો ચાંદ આજે દેખાયો હોવાથી ઈદ એ મિલાદ તારીખ ૧૯/૧૦/૨૦૨૧ ને મંગળવાર નો રોજ મનાવવામાં આવશે. આજથી જામા મસ્જિદ અને મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યા માં ઈશાની નમાજ બાદ બયાનો થશે.

As the moon of Rabiul Awwal appeared today, Eid E Miladunnabi will be celebrated on Tuesday, date 19/10/2021. From today, In the Jama Masjid and Masjid E Mustufaiyyah Tankaria Islamic Bayan will be recited after Isha prayer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*