ઈદ મુબારક

આજે જ્યાં જ્યાં ઈદુલ અદહા ની ઉજવણી કરી રહ્યા છે તે તમામ ભાઈ બહેનોને ઈદ ની ખુબ ખુબ મુબારકબાદ. અલ્લાહ તમામ ને ઈદ ની ખુશીઓ વારંવાર અતા ફરમાવે. આમીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*