રણ માં ખીલ્યું ગુલાબ

વાત કરીએ છીએ આપણા ગામના હાશમશાહ (રહ.) કબ્રસ્તાનની……. હાશમશાહ (રહ.) દરગાહ પરિસરની નજીકમાં મૈયતોને દફનાવવા માટે જગ્યાની તંગી પડતી હોવાથી દરગાહ પરિસરની દક્ષિણ દિશા તરફ ની જગ્યા કે જે એકદમ બંજર હાલતમાં હતી અને ત્યાં કોઈ કબર ખોદવા માટે તૈયાર ના હતું તેવી જગ્યાને આપણા ગામના નવયુવાનોએ [જેમના નામો લખવાની મનાઈ ફરમાવી છે] આ જગ્યાને રાતદિવસ મહેનત કરી વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી કબરો ખોદવા લાયક બનાવી દીધી છે. જે ખરેખર પ્રસંશા ને પાત્ર છે બલ્કે પ્રસંશા ના શબ્દો ખૂટી પડે એવું સરાહનીય કામ કરી બતાવ્યું છે. આ નવયુવાનોને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા દિન દુગુની રાત ચોગુની તરક્કી અને કામયાબી અતા કરે. આ કામને સંપૂર્ણ કરવામાં ગામના નામી અનામી વ્યક્તિઓએ જે મદદ કરી છે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરતા દિલ ગડગડ થઇ જાય છે. અલ્લાહ પાક એનો બદલો તેઓને બંને જહાંમાં આપે…….આમીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*