તાડફળી

તાડફળી એ ઉનાળાની ઋતુમાં શરીરને ઠંડક આપતું એક ફળ. જેને આપણી ભાષામાં “તાલફોળી” તરીકે જાણીયે છીએ. ઉનાળાની ઋતુ બરાબર જામી છે અને આ તાલફોળી નામનું ફળ બજારમાં ઉતરી આવ્યું છે. જેનો લોકો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવી રહ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*