શબ એ બરાત મુબારક

આજે આલમે ઇસ્લામ પર અલ્લાહ તઆલાએ તેના હબીબ ના સદકામાં એક મોટી બરકતોવારી રાત નો વાયદો કરેલો છે કે જેને શબ એ બરાત થી આપણે ઓળખીએ છીએ. આજે આપણી જિંદગીના હિસાબના લેખાજોખા થશે. આજે મગરીબ ની અઝાન પહેલા ૪૦ વખત “લા હવલા વલા કુવ્વતા ઇલ્લા બિલ્લાહિલ અલીયયિલ અઝીમ” અવશ્ય પઢશો. તથા ઝીકરો અસગાર, નફિલ નમાઝો તથા ગુનાહોની તૌબા કસરતથી કરતા રહેશો. તમામ મર્હુમ મોઅમીનીન – મોઅમીનાત માટે મગફિરતની દુઆઓ ગુજારશો. તથા હયાત ઉમ્મતે મુસલીમાં માટે આફિયાટ, તંદુરસ્તી, અમન, ભાઈચારાની દુઆઓ ગુજારશો. તેમજ સમગ્ર વિશ્વમાંથી કોરોનાનો કહેર અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ઉઠાવી લે અને જે મોમીનો આ ભયંકર બીમારીમાં સપડાયેલા છે તેમને શિફા એ કુલ્લી અતા કરે એવી દુઆઓ પણ કરશો. આપ સૌ આ વેબસાઈટ ના ખાદીમો માટે પણ તંદુરસ્તી અને આફિયાટની દુઆઓ ગુજારશો એવી વિનંતી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*