દુઆની દરખાસ્ત

આપણા ગામના મરિયમબેન યુનુસ બાબરીયા [ઉસ્માન બાબરીયા ઉર્ફે આમ્ટે ના માતા] વધુ બીમાર અવસ્થામાં હોય અને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા હોય તેમનામાટે તંદુરસ્તી તથા આઁફિયત માટે દુઆ ગુજારવા અપીલ કરીએ છીએ. અલ્લાહ પાક તેમને શિફાએ કુલ્લી અતા ફરમાવે. આમીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*