ઇખર કોવિદ કેર સેન્ટરથી એક મેસેજ

ઈખર તાલુકા આમાેદ જીલ્લા ભરુચ કોવિદ કેર સેન્ટર મા ફરજ બજાવતા મેડીકલ સ્ટાફ ની એક ઝલક રજુ કરુછુ અલ્લાહ થી દુઆ ગુજારીએ ખીદમત ને અલ્લાહ કબુલ ફરમાવે રાત દીવસ દર્દી ઓ ની સેવામાં સપ્રેમ સાબૂત થયેલા ડાેકટર આરીફ સાહેબ સાહેબ ઓટલાવાલા ના વડપણ હેઠળ ડાેકટર ઇકરામ બચ્ચા ટંકારીયા વાલા જેઓ ની સેવા ઓ ને બિરદાવું છું સાથે સાથે ડાેકટર સાદીક પટેલ મિલનસાર સ્વભાવ થી દર્દી ઓના મન જીતે તાે ગામ ના જ ડાેકટર ટ્રેની મહંમદ બાકીટ જલેબીયા, ડાેકટર ઉમ્મેહાની ઉસ્માન લાલન ટંકારીયાવાળા, ડાેકટર યાસીરા સારાેડી તન મન થી દર્દી ની ફીકર કરી સેવા ઓમાં લાગેલા રહે છે નરસીગ સ્ટાફ ને કેમ ભુલાય ડયૂટી દરમ્યાન આરાેગ્ય શિક્ષણ સાથે દર્દી ઓની સહાનુભૂતિ મેળવી અવિરત પણે પાેતાની સેવા ઓ આપી રહ્યા છે દુઆ કરીએ ખુદા તઆલા મેડીકલ સ્ટાફ તમામ ને હાેસપિટલ મા કામ કરતા તમામ ખીદમતગારાે બંને જહાન મા બદલાે અતા ફરમાવે તંદુરસ્તી અતા ફરમાવે……………. મેનેજમેનટ ઇખર કોવિદ કેર સેનટર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*