દુઆ ની દરખાસ્ત

આપણા ગામના અને લન્ડન માં વસવાટ કરતા હાજી અબ્દુલમજીદ મહમદ કાગડી (મુસ્તાક દૌલા ના મામા) અને હનીફ મુન્શી ઘોડીવાળા કેજેઓ હાલમાં હોસ્પિટલાઇઝ છે તો તેમની શિફા માટે ખાસ દુઆ ગુજારશો. અલ્લાહ સુબ્હાન વ તઆલા તેઓને શિફાએ કુલ્લી અતા ફરમાવે. આમીન.

Proposal of Dua :::: Haji Abdul Majeed Mohammad Kagdi (Mama of Mushtaq Daula) and Hanif Munshi Ghodiwala Who is belongs to our village Tankaria and living in London are currently hospitalized, please offer special dua for their healing. May Allah (swt) bless them with healing. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*