પંચાયત દ્વારા વિકાસ ના કામો

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામના વિકાસના કામો માં નાના પાદર મુખ્ય રસ્તાથી રોહિતવાસ થઈને ખરી તરફના આર.સી.સી. માર્ગનું કામ શરુ કરવામાં આવ્યું છે. તથા ગોલવાડ ના પાછલા ભાગે રખડા સ્ટ્રીટ સુધી ગટરનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ સીતપોણ રોડ પર ગંગલ અલલીકાકા ના ઘર પાસે ના આર.સી.સી. રોડનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*