ગતિશીલ ટંકારીઆ

પાદરીયા રોડ ઉપર કલરીંગ બ્લોક બેસાડવાનું કામ ચાલુ થઇ જવા પામ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*