ન્યાઝ નો પ્રોગ્રામ યોજાયો

આજરોજ દારુલ ઉલુમ કૉમ્યૂનિટી હોલમાં ન્યાજ નો પ્રોગ્રામ દારુલ ઉલુમ કમિટી દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સમસ્ત ટંકારીઆ નગર ના નગરજનો ને દાવતે આમ આપવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*