દારુલ ઉલુમ કોમ્યુનિટી હોલમાં આજરોજ મહેમાની ની દાવત નો પ્રોગ્રામ હાજી ઇમરાન અય્યુબ ઠેબા દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો. હાજી ઇમરાન અને તેમના અહલ્યા ચાલુ વર્ષે હજ માં ગયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*