સફરે મદીના

માશા અલ્લાહ હુજજાજોનો કાફલો મદીના શરીફ માં પહોંચી ગયો છે. મદીના શરીફની ફીઝાઓનો લુત્ફ હુજજાજો ઉઠાવી રહ્યા છે. અલ્લાહ તેમની સફર ને કબૂલ મકબુલ કરે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*