લબબૈક અલ્લાહુમ્મા લબબૈક

અલ્લાહ ના ફઝલો કરમથી આજરોજ થી હજ ૨૦૧૯ ની અદાયગી માટે જનારા ખુશનસીબ હુજજાજો નો પ્રથમ કાફલો આજે રવાના થઇ ગયો છે. અલ્લાહ તઆલા આ વર્ષે હજ કરનાર તથા જેમને આ પહેલા હજ કરી હોય તથા જેઓ ભવિષ્યમાં હજ કરશે તે તમામ હાજીઓ ની હજ કબુલ મકબુલ ફરમાવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*