ખોવાયેલ છે

નીચે જણાવેલ છોકરી નામે નાઝનીન કે જે બટલી મહયુદ્દિન ઇબ્રાહિમ ની ભાણકી થાય છે અને સદર છોકરી અસ્થિર મગજની છે જે ટંકારીઆ ગામે થી બે દિવસથી કોઈને કહ્યા વગર ઘરેથી ચાલી ગઈ છે. જે કોઈ ભાઈ ને ઉક્ત છોકરી નજર આવે તો તાત્કાલિક નીચે જણાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરવા મહેરબાની કરશો.
મહયુદ્દિન બટલી
૯૭૧૪૭ ૨૦૨૫૩.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*