ટંકારીઆ માં હજ નો કેમ્પ યોજાશે

ચાલુ વર્ષે હજ્જે બૈતુલ્લાહ શરીફ જનાર હાજી ભાઈ બહેનો જણાવવાનું કે તારીખ ૧/૭/૧૮ ના રવિવારના રોજ સવારે ૯ કલાક થી દારુલ ઉલુમ અશરફીયા મુસ્તુફાઈઁય્યા ના સંકુલમાં હજ નો પ્રેક્ટિકલ માર્ગદર્શન તાલીમ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો છે. તો આ તાલીમ કેમ્પમાં હજ્જે બૈતુલ્લા જનાર ભાઈ બહેનોને હાજરી આપવા દારુલ ઉલુમ ટ્રસ્ટ ભાવભીનું આમંત્રણ પાઠવે છે. તાલીમ કેમ્પ ના સમાપન બાદ તમામ હુજજાજ માટે જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*