ટંકારીઆ નું ગૌરવ

આપણા ગામના અને ભરૂચ ખાતે રહેતા બાપુજી અબ્દુલ વલી ની છોકરી નામે અઝરા હાલમાં જાહેર થયેલ એસ.એસ.સી. ની પરીક્ષાના પરિણામ માં વી.સી.ટી. ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ભરૂચ માંથી ૯૯.૮૬ પરસેન્ટાઈલ રેન્ક સાથે પાસ કરી ટંકારીઆ તથા સમાજ નું નામ રોશન કર્યું છે. અઝરા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં આગળ વધવાની ખેવના ધરાવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*