શબે બારાત ની ઉજવણી આજે થશે

આજે શબે બારાત ની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ પવિત્ર રાત્રે મુસ્લિમ બિરાદરો તથા માં બહેનો ઈબાદત ગુજારી અલ્લાહ થી દુઆઓ કરશે. તો આ પવિત્ર રાત્રે આપ સૌ ઉમ્મતે મુસલીમાં માટે અમન, શાંતિ અને આફિયાત ની દુઆઓ ગુજારશો. અને અમારા માટે પણ ખાસ દુઆ ગુજારવા અપીલ છે.

આપણાથી છૂટી ગયેલી ફર્ઝ્ નમાઝો ની કઝા કરવાનો આગ્રહ રાખજો. જેની સરળ રીત નીચે મુજબ છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*