લાલી ફેમિલી તરફથી એક્સ રે મશીન ડોનેટ કરાયું

મેડિકલ સારવાર થકી કોમ ની ખિદમત કરતુ અંજુમન દવાખાના ટંકારીઆ ને એક્સ રે મશીન ની તાતી જરૂર હતી કેમ કે દર્દી ઓને એક્સ રે કઢાવવા માટે ભરૂચ સુધી લાંબા થવું પડતું હતું. અને સમય સાથે પૈસા નો પણ વ્યય થતો હતો. તો તેવા સમયે આપણા ગામના આદમભાઇ લાલી અને તેમના ફેમિલી તરફથી એક્સ રે મશીન અંજુમન દવાખાનાને ડોનટ કરવામાં આવ્યું છે, તો હવે દર્દીઓને એક્સ રે કઢાવવો હોય તો હવે ગામમાંજ એની સગવડ ઉભી થઇ છે.
આ પ્રસંગે અમો ટંકારીઆ વેબ સાઈટ ની ટીમ આદમભાઇ લાલી તથા તેમની સમસ્ત ફેમિલી નો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અલ્લાહ તઆલા તેમની આ ખિદમતને કાબુલ ફરમાવી તેનો બદલો બંને જહાં માં આપે. આમીન.

we are sincerely thankful to Mr. Adambhai Lali and his entire family on behalf of people of Tankaria for donating X-Ray machine to Anjuman Dawakhana to bring a change in the lives of Tankarians. Your contribution in this regard is highly appreciated. We would like to thank you from the bottom of our heart for your generosity. You have brought a smile on thousand faces and we are grateful to you for the same.

1 Comment on “લાલી ફેમિલી તરફથી એક્સ રે મશીન ડોનેટ કરાયું

  1. Very pleased to know. We cannot thank enough Alhaj Adambhai Lalee and his kindhearted family for their contribution towards various projects of village welfare. May Allah give them the best of reward in both the worlds for such noble, charitable gestures.

    The Anjuman team is also doing an excellent job with commitment and devotion and deserve our full support. I can see the dream of having a mini purpose built hospital (clinic)in our village come true in near future, InshaAllah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*