હાશમશાહ (રહ.) ના ઉર્સ નિમિતે ન્યાઝ નો પ્રોગ્રામ યોજાયો

આજરોજ અસર ની નમાજ બાદ હાશમશાહ (રહ.) ના ઉર્સ નિમિતે હાશમશાહ (રહ.) નવયુવાન કમિટી તરફથી મળેલ મદદ તથા વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા ડેલાવાળા સ્ટ્રીટ ના નવયુવાનોના સાથ સહકારથી સમગ્ર ગામલોકો માટે ન્યાઝ ના પ્રોગ્રામ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે ઈશાની નમાજ બાદ સંદલ નો પ્રોગ્રામ હાશમશાહ (રહ.) ની દરગાહ પર રાખવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*