ટંકારીઆ માં રાત્રી કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ

સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ટંકારીઆ દ્વારા ટંકારીઆ માં રાત્રી કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ નું આયોજન ખરી ગ્રાઉન્ડ પર કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*