સ્વચ્છ ટંકારીઆ

આજે સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ તથા પંચાયત ના સભ્યોના અથાગ પ્રયાસોથી ટંકારીઆ ગેટ પાસે સ્વચ્છતા અભિયાન નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. અલ્લાહ તઆલા તેમને સમગ્ર ગામને સ્વચ્છ રાખવાની તૌફીક આપે. આમીન.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*