મદરેસા એ મુસ્તુફાઈય્યાહ ટંકારીઆ માં નાત શરીફ ની હરીફાઈ યોજાઈ.

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામના મદરેસા એ મુસ્તુફાઈય્યાહ માં આજરોજ નાત શરીફ ની કોમ્પિટશન યોજવામાં આવી હતી.
દીની શિક્ષણ આપતા મદરેસા એ મુસ્તુફાઈય્યાહ ટંકારીઆ માં દીની તાલીમ લેતા બાળકો ની સુસુપ્ત અવસ્થા ઉજાગર થાય અને બાળકો ની હિમ્મત વધે એ આશયથી આજરોજ મદ્રસા ના પટાંગણમાં નાત શરીફ પઢવાની હરીફાઈ યોજવામાં આવી હતી. આ હરીફાઈમાં મદ્રસ્સા ના આશરે ૫૧ તુલ્બાઓએ ભાગ લીધો હતો. પ્રથમ ત્રણ ક્રમાંક મેળવનાર તુલ્બાઓ ને ઈનામોથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. આ કોમ્પિટશન તુલ્બાઓના માતાપિતા ની હાજરીમાં યોજવામાં આવી હતી.
આ રચનાત્મક કાર્યક્રમ નું સમગ્ર સંચાલન હાંફીઝો કારી ઇમરાનસાહબ કોવારીવાલાએ કર્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*