ખોવાયા છે

અનવર મામા મક્તમપુર ભરૂચ થી સહી સલામત મળી ગયા છે. અલહમદોલીલ્લાહ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*