ખેત પ્રતિકૂળ વાતાવરણ

૧૦ દિવસ ના સતત વરસાદી વાતાવરણ બાદ આજે સવારે કોમળ સૂર્યપ્રકાશ નીકળતા ખેડૂત મિત્રોમાં હર્ષની લાગણી પેદા થઇ છે. હવે ધીમે ધીમે નિંદામણ નું કાર્ય પણ શરુ થશે. અલ્લાહ તઆલા ખેત ખલીયાનો માં બરકત અતા કરે અને જગતના તાત સમા ખેડૂત ને મજબૂત કરે એજ દુઆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*