એચ. એસ. સી. નું પરિણામ આજે જાહેર થતા ટંકારીઆ હાઈ સ્કૂલ નું પરિણામ ૧૦૦% આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*