કે. જી. એન. ટંકારીઆ ફાઇનલમાં

આવતી કાલે કે.  જી. એન. ટંકારીઆ અને મતદાર સી. સી. વચ્ચે ફાઇનલ મુકાબલો યોજાશે તો તમામ ને ભાવભીનું આમંત્રણ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*